panorama3

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft het beleidskader voor zonnevelden www.zonneveldenwijkbijduurstede.nl op 3 december 2019 vastgesteld. In het beleid is opgenomen dat deze raadsperiode (t/m maart 2022) maximaal 60 hectare aan zonnevelden wordt toegestaan. Dit aantal is inclusief zonnepark Cothen (11 hectare). Principeverzoeken voor zonnevelden kunnen vóór vrijdag 31 januari 17.00 uur.

Alle principeverzoeken voorzien we van punten aan de hand van de door de gemeente gehanteerde criteria. Dat gebeurt met behulp van onderstaand scoreformulier, gebaseerd op het beleidskader en de voorwaarden voor initiatieven.

 

Om u te ondersteunen bij het behalen van zoveel mogelijk punten vragen we u om het scoreformulier ook zelf in te vullen. U geeft aan óf en waarom uw voorstel punten verdient op een onderdeel. Op de meeste onderdelen kunt u 0, 5 of 10 punten scoren. 5 punten kunt u verdienen als u aantoonbaar aandacht besteed aan het onderdeel. 10 punten als u aantoonbaar een significante meerwaarde creëert op het onderdeel. Bijvoorbeeld op het gebied van participatie (meer dan 50% lokaal eigendom), of een grote verbetering van bodemkwaliteit en biodiversiteit. Op enkele onderdelen is een hogere maximumscore toegekend of wijkt de score af. In dit geval hecht de gemeente grotere waarde aan dit onderdeel.

 

Een ‘cosmetische’ benadering met een minimale toepassing van de criteria levert geen punten op. Enkele schapen is nog geen dubbel ruimtegebruik, wat akkerkruiden langs de rand is geen

substantiële bijdrage aan natuur en één informatiebijeenkomst waarop u uw plannen

presenteert is geen bewijs van (proces)participatie.

 

Beoordeling

 

De gemeente maakt een eigen beoordeling , onafhankelijk van het door u ingevoerde scoreformulier. Indien de gemeente afwijkt van de door u zelf gegeven beoordeling zal zij dit in haar besluit toelichten.

 

Een commissie van de gemeente Wijk bij Duurstede beoordeelt de voorstellen. Deze commissie bestaat ten minste uit vakambtenaren vanuit de disciplines ruimtelijke ordening, milieu, bodem, duurzaamheid, recreatie & toerisme, natuur, cultuurhistorie, landschap en archeologie. De commissie geeft een advies aan het College van B&W. Het uiteindelijke besluit wordt door het College genomen. Dit besluit is openbaar.

 

Volledig invullen van het scoreformulier is verplicht om in aanmerking te komen voor de beoordelingdoor de gemeente.

Invullen scoreformulier

 

Vult u eerst de gevraagde gegevens over uw project in, in tabel 1.

 

In tabel 2 vragen we per onderdeel om een ‘omschrijving’ waarin u in maximaal 200 woorden samenvat hoe u dit onderdeel heeft beschreven in uw voorstel. Daarnaast geeft u aan welke ‘bewijsvoering’ u hiervoor aanlevert of gaat aanleveren. Bij ‘score’ geeft u aan hoeveel punten u denkt te behalen. U kunt in de meeste gevallen 0, 5 óf 10 punten geven. Voor zwaarwegende onderdelen kunnen wij maximaal 15 punten toekennen.

 

TABEL 1

Titel initiatief

 

Naam initiatiefnemer

 

Aantal panelen, opstelling & hoogte

 

Aantal hectare1

 

Planlocatie

 

Totaal score

 

 

image

De omvang van een zonneveld in hectare is exclusief de ruimte nodig voor landschappelijke inpassing aan de buitenzijde (bijvoorbeeld kruidenrijke rand of andere landschappelijke inpassing). De stroken tussen de rijen zonnepanelen maken deel uit van (het grondoppervlak van) het zonneveld.

 

TABEL 2

Onderdeel

Omschrijving

1. Landschap en recreatie (0, 5 of 15 punten)

Welke maatregelen zijn opgenomen voor landschappelijke inpassing van het zonneveld in het landschap inclusief recreatieve waarde?

Beleidskader: Het zonneveld is ingepast naar de maat, de schaal en de elementen in het landschap. Met aandacht voor de beleefbaarheid en karakteristiek van het landschap, en de recreatieve waarde. Waar onttrekking uit het zicht gewenst is, gebeurt dit met gebiedseigen beplanting. De (directe) omgeving is betrokken bij de wijze van landschappelijke inpassing en eventuele recreatieve elementen.

 

Toelichting: Bij het landschappelijke inpassingsplan moet u aangegeven welke onderdelen gehandhaafd blijven wanneer u de opstelling na verloop van tijd opruimt (zie ‘Opruimplicht’). U beschrijft de omgeving en het landschap. Daarbij geeft u aan waarom uw initiatief passend is, de hoogte van de panelen in relatie tot de omgeving, welke maatregelen worden genomen om dit het geval te laten zijn en de meerwaarde die u creëert met uw plan.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score 0 punten 5 punten 15 punten

2. Meervoudig ruimtegebruik (0, 5 of 15 punten)

Welke vorm(en) van ruimtegebruik heeft u naast de opwekking van zonne- energie in het voorstel opgenomen?

Beleidskader: Het zonneveld is integraal ontworpen, waarbij verschillende functies zoals landschap, recreatie, natuur, educatie, bodem/landbouw/fruitteelt/ tuinbouw, warmte, waterberging gecombineerd worden (meervoudig ruimtegebruik).

 

Toelichting: Meervoudig ruimtegebruik is van meerwaarde zolang de

zonnepanelen de bodem niet ‘afsluiten’ omdat ze dicht op elkaar geplaatst worden. U heeft aangegeven waarom er sprake is van meervoudig ruimtegebruik, welke functies het betreft, hoe u dit toepast en de eventuele meerwaarde.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score

0 punten

5 punten

15 punten

3. Archeologie en cultuurhistorie (0, 5 of 10 punten)

Welke maatregelen zijn opgenomen voor het behoud van cultuurhistorische en archeologische waarden?

Beleidskader: De wijze van fundering en afwatering borgt de instandhouding en conservering van de aanwezige archeologie. In geval van cultuurhistorische landschappelijke waarden (zoals stroomruggen) wordt de natuurlijke glooiing van het landschap in stand gehouden en de bodem niet geëgaliseerd. Het zichtbaar en beleefbaar maken van archeologische en cultuurhistorische waarde is onderdeel van landschappelijke inpassing en eventueel meervoudig ruimtegebruik.

 

Toelichting: Bij de inpassing van een zonneveld houdt u rekening met cultuurhistorische en archeologische waarden. Daarbij geeft u aan waarom uw initiatief passend is, welke maatregelen u neemt om dit het geval te laten zijn en de eventuele meerwaarde die u creëert met uw plan.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score

0 punten

5 punten

0 punten

4. Natuur & biodiversiteit (0, 5 of 10 punten)

Welke ecologische waarden worden naast de aanleg van het zonneveld versterkt en door welke maatregelen?

Beleidskader: De invloed van het zonneveld op natuur & biodiversiteit wordt geminimaliseerd én gecompenseerd. Het zonneveld creëert een positieve invloed op natuur & biodiversiteit creëren (bijvoorbeeld omzomen met kruidenrijke gewassen waar dit agrarische bedrijfsvoering niet hindert).

 

Toelichting: Het project heeft een duidelijke meerwaarde en verbetering op het gebied van natuur en biodiversiteit ten opzichte van de bestaande situatie. Daarbij is aandacht voor vogels, zoogdieren, insecten en beplanting die oorspronkelijk in het karakteristieke landschap voorkomen.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score

O 0 punten

O 5 punten

O 10 punten

5. Participatie (proces)

(0, 5 of 15

punten)

Op welke manier zijn omwonenden betrokken bij uw initiatief, hoe informeert u hen en welke inspraak hebben zij in uw plan?

Beleidskader: De initiatiefnemer betrekt omwonenden bij het plan voor een zonneveld. Hiervoor stelt de initiatiefnemer een communicatieplan op. Het initiatief wordt verrijkt met ideeën en wensen vanuit omwonenden.

 

Toelichting: U creëert aantoonbaar en verifieerbaar draagvlak vanuit de omgeving, bijvoorbeeld door wensen van omwonenden over landschappelijke inpassing en/of meervoudig ruimtegebruik in te passen in uw plan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit (aan te leveren) verslagen van bewonersbijeenkomsten, inzicht geven in hoe het plan is verrijkt met inbreng en wensen van de omgeving, en/of handtekeningen van omwonenden onder een verklaring van geen bezwaar. Dit betreft minimaal de personen of bedrijven die vanuit hun woning of perceel zicht hebben op het zonneveld.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score

O 0 punten

O 5 punten

O 15 punten

6. Financiële

Hoe geeft u invulling aan (minimaal) 50% lokaal eigendom?

participatie

Hoe en in welke mate werkt u samen met een lokale energiecoöperatie, biedt u

(0, 5 of 15

inwoners van gemeente Wijk bij Duurstede de gelegenheid financieel in het

punten)

project te participeren of stroom af te nemen, of laat u op een andere wijze de

 

gemeenschap mee profiteren van de opbrengsten van het zonneveld?

 

Beleidskader: Het plan voorziet in financiële deelname van de omgeving in het zonneveld, met ten minste 50% lokaal eigendom. De opgewekte stroom wordt met certificaat van oorsprong op de markt aangeboden.

 

Toelichting: Omwonenden, al dan niet vertegenwoordigd in een lokale energie coöperatie krijgen de mogelijkheid om financieel te participeren in het plan. Uw plan voldoet aan het uitgangspunt (minimaal) 50% lokaal eigendom. Hier geeft u zelf invulling aan. Denk bijvoorbeeld aan collectief eigendom, aandelen/obligaties, postcoderoos, gebiedsfonds, stroomafname, certificaten van oorsprong.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score O 0 punten O 5 punten O 15 punten

7. Landgebruik en bodem

(0, 5 of 10

punten)

Hoe beschermt u het agrarische karakter van de gemeente en de bodemkwaliteit?

Beleidskader: In geval van agrarische grond is vooroverleg met andere agrariërs verplicht met oog op eventuele ruilverkaveling. De bestaande bodemkwaliteit wordt minimaal behouden of verbetert met aandacht voor uitlogen van materialen. Bij bodemkwaliteit is aandacht voor biologie, chemie en water (ook schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen

t.b.v. onderhoud zijn natuurlijk of biologische afbreekbaar) en beheer.

 

Toelichting: Agrarische grond die gebruikt wordt voor het telen van gewassen of als grasland is kostbaar. De gemeente geeft voorkeur aan zon op laagwaardige gronden of dubbel landgebruik van agrarische gronden. Daarnaast is eventuele belemmering van bedrijfsvoering voor naastgelegen agrariërs een aandachtspunt. Evenals het behouden en/of verbeteren van de bodemkwaliteit en het beheerplan.

 

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score

O 0 punten

O 5 punten

O 10 punten

8. Gebied (0, 5 of 10 punten)

In welk gebied op de kansenkaart ligt uw zonneveld en hoe gaat u om met de kansrijkheid van dit gebied?

 

Toelichting: De kansenkaart geeft weer welke gebieden meer en minder geschikt zijn voor zonnevelden. Daarnaast is per gebied aangegeven of er stukken zijn uitgesloten voor zonnevelden (bijv. Natura 2000) of dat er juist voorkeur is voor een bepaalde ligging in het gebied (bijv. bij infrastructuur).

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score

O 0 punten

O 5 punten

O 10 punten

9. Opruimplicht (10 punten indien voldoende aanwezig, -5 punten indien afwezig)

Heeft uw voorstel een voorziening opgenomen om de zonnepanelen na gebruik op te ruimen en te laten hergebruiken of recyclen?

Beleidskader: Bij einde zonneveld worden de panelen verwijderd en hergebruikt (conform richtlijn AEEA, bijv. via lidmaatschap Stichting SAR en/of Stichting ZRN). Hiervoor is een (financiële) voorziening getroffen. De bodemkwaliteit is minimaal gelijk gebleven of verbeterd.

 

Toelichting: Dit geldt niet voor het handhaven van onderdelen van het landschappelijk inpassingsplan. Als het verzoek niet in een opruimplan voorziet geldt een aftrek van 5 punten.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score

O -5 punten

O 10 punten

10.

Onderschrijft u de ‘Gedragscode Zon op Land’ van Holland Solar en neemt u deze

Gedragscode

code voor de fysieke en procesmatige wijze van ontwikkeling, inpassing,

Zon op Land

vormgeving en beheer van zon op land projecten in acht?

(0 of -5 punten)

 

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score

O -5 punten

O 0 punten

 

Tot slot:

 

Heeft u ervaring met het realiseren van zonnevelden in Nederland? Hieronder kunt u een toelichting geven. Graag ook uw ervaring met landschappelijke inpassing en participatie.

Aan deze vraag worden geen punten toegekend.

 

Ervaringen met zonnevelden