panorama3

in AD regio:  In korte tijd hebben 250 (redactie: inmiddels 305) Cothenaren de petitie ondertekend tegen de komst van een zonneweide van tien hectare bij de entree van het dorp. Actievoerders Jorika van Eck en Dora Jongerius overhandigen de handtekeningen donderdag 14 mei aan wethouder Hans Marchal.

Lees het artikel van Wim van Amerongen in AD regio

foto zonnepanelen AD

Cothen faliekant tegen zonneweide.

‘Dat de gemeente de entree van het dorp zó wil verloederen’

Lees het artikel in het AD

De zonnepanelen zouden het grasland moeten bedekken dat tussen boerderij De Rijnsloot en de sportvelden van Fortissimo ligt. Willem de Boer: ,,Deze mooie, karakteristieke boerderij wordt aan de zij- en achterkant ingebouwd met panelen. Hoe kun je zoiets bedenken?’’

Samen met zijn overbuurvrouw Jorika van Eck, een van de bewoners van de boerderij, is hij een petitie gestart tegen de komst van de zonnepanelen. Zij vinden dat deze weilanden rond het dorp groen horen te blijven. Diverse Cothenaren steunen hen, om redenen als horizon- en landschapsvervuiling. De Boer: ,,Niet alleen wij, maar ook mensen aan de rand van het dorp kijken erop uit.’’

Kees Vernooij, geboren in boerderij De Rijnsloot: ,,Het verbaast mij dat de gemeente de entree van ons dorp op deze manier wil verloederen. Iedereen die het dorp in- of uitgaat, wordt ermee geconfronteerd. Zonneweides prima, maar niet strak naast de bebouwde kom.’’

De Rijnsloot

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede wil 60 hectare zonneweides. Tussen de Trekweg en de dorpskern komt een zonneveld van 8 hectare. Voor de overige 52 hectare zijn vier locaties geselecteerd, waarvan het agrarisch land naast De Rijnsloot als plek het hoogste scoort. ,,Onbegrijpelijk’’, zegt De Boer.

Die reactie verbaast wethouder Hans Marchal niets. Marchal: ,,Dit is een gevoelig punt. Dat voel ik aan mijn water. Van tevoren hebben we de hele procedure afgesproken. Initiatiefnemers konden plannen indienen. Deskundigen hebben punten gegeven. Met negentig punten kwam deze locatie als hoogste uit de bus. Dat wil nog niet zeggen dat de zonneweide er ook komt. Voordat de vergunning gegeven wordt, heeft de initiatiefnemer nog veel huiswerk te verrichten. Draagvlak creëren, participatie, landschappelijke inpassing enzovoort. Ook ik worstel met deze locatie. Het is beslist nog geen gelopen race.’’

Schapen

Het grasland was eigendom van Jos Vernooij op boerderij De Rijnsloot. Toen hij als melkveehouder stopte, kocht het Bouwfonds de grond speculatief om er te zijner tijd huizen op te bouwen. Toen duidelijk werd dat daar niet gebouwd mocht worden, werd de grond doorverkocht aan twee agrariërs, de broers André en Hans van Rooijen. Zij willen er met BHM Solar als initiatiefnemer 9 hectare zonnevelden aanleggen. Die projectontwikkelaar ziet het als een uitdaging om de karakteristieke boerderij en het zonneveld landschappelijk in te passen. Door de hoogte van de zonnepanelen aan te passen en veel ruimte tussen de panelen te creëren, zouden er permanent schapen onder de panelen kunnen lopen.

>  zie ook Wijks nieuws Het Groentje

 

Op 14 april 2020 heeft het College van de Gemeente Wijk bij Duurstede besloten onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek voor de realisatie van een zonneveld langs de Groenewoudseweg en langs de woningen aan de rand van Cothen.

 

Heerlijk wandelen tussen de zonnepanelen langs de woningen en Groenewoudseweg van Cothen?

De gemeente heeft in april 2020 vier particuliere projecten aangewezen die hun plannen voor de aanleg van zonnepanelen mogen uitwerken. Het meest opvallende project is wel de aanleg van zonnepanelen langs de Groenewoudseweg in Cothen van 9 ha. Het project had van de ingediende plannen volgens de gemeente de hoogste score (90 punten). Het gebied omvat het hele groene gebied langs het wandelpad bij de sportvelden, Tarweveld, de Rijnsloot en langs de Groenewoudseweg.

  

De foto staat op de website van de gemeente. Zo zou het prima kunnen, vindt de gemeente blijkbaar.
Wordt dit uw wandeling in het buitengebied
Wandelen tussen de zonnepanelen, schapen onder de zonnepanelen, een recreatiehoekje voor de bewoners van Cothen. Dat is wat Cothen te wachten staat als het aan BHM Solar ligt, die het project wil uitvoeren.

De bewoners van de karakteristieke boerderij aan de Groenewoudseweg 2, die zo beeldbepalend is voor de entree van Cothen en midden in het prachtige weidse gebied ligt, zijn tegen de aanleg omdat ze rondom worden ingebouwd met zonnepanelen. De agrarische gronden zijn na de pensionering van de boer verkocht en nu in handen van personen die de gronden nu willen gaan gebruiken voor zonnepanelen.

Zelfs verantwoordelijk wethouder Hans Marchal worstelt met deze locatie. Dat is niet vreemd omdat de gemeenteambtenaren een scorelijst voor de projecten hebben opgesteld die uitsluitend beoordeelt of de projecten bij de uitwerking wel rekening gaan houden met betrokkenheid van de omwonenden, met bodemonderzoek, met financiële participatie. Wat men echter in de scorelijst niet heeft meegenomen is de vraag of er draagvlak is voor een zonnepark langs de Groenewoudseweg in Cothen. Het zou de score van het project veel lager maken. Zeker omdat er goede alternatieve locaties zijn.

Inmiddels zijn de bewoners van de boerderij, omwonenden aan de Groenewoudseweg en de Dorpsstraat een petitie gestart om de Cothenaren te informeren over de plannen van de gemeente en om protest tegen de aanleg van een zonnepark langs de Groenewoudseweg uit te spreken.  De flyers zijn aan bewoners uitgereikt en ze liggen ook bij verschillende bedrijven en winkels in Cothen. Iedereen kan hun bezwaren in de petitie met een handtekening steunen en de getekende petitie onder meer bij familie Vernooij aan de Groenewoudseweg 2 Cothen in de brievenbus doen.

ARTIKEL Boerderij 27-8-2019 door Lydia van Rooijen Onderzoek Wageningen Economic Research

De kwaliteit van de bodem onder zonnepanelen gaat achteruit en het herstel duurt lang. Wageningse onderzoekers zien dat zonneparken voor de landbouw veel negatieve effecten heeft. Voor bepaalde natuurwaarden kan het wel positief zijn.

Landbouwgrond moet naar schatting 10 jaar herstellen om het organische stofgehalte weer op peil te krijgen, nadat er 25 jaar zonnepanelen op hebben gestaan. Dat is de inschatting van bodemdeskundingen in het rapport Zonneparken natuur en landbouw.

Naar aanleiding van de motie van Carla Dik-Faber heeft Wageningen Economic Research onderzoek gedaan naar de effecten van zonneparken op natuur, landschap, bodem en de landbouw. Bodemkundigen stellen dat minder licht en een andere verdeling van het water zal leiden tot minder bodemleven en lager organische stofgehalten, wat de bodemvruchtbaarheid dus niet ten goede komt. Metingen over de bodemkwaliteit, structuur en vruchtbaarheid zijn er niet. De Wageningse experts verwachten dat een zonnepark alleen van positieve invloed is op bepaalde natuurwaarden van de grond tussen de panelen, zoals een toename van bodembiodiversiteit. De bodem onder de panelen zal echter op alle fronten verslechteren na plaatsing van een zonnepark.

Voldoende licht en water cruciaal voor bodem

Cruciaal voor een combinatie zonnepark en biodiversiteit is dat er voldoende licht en water op de bodem blijft komen. En alleen het inzaaien van een bloemrijk mengsel is onvoldoende, essentieel daarbij is het beheer. Daarover wordt vaak bij het ontwerp niet of onvoldoende nagedacht, aldus het rapport.

Beleid op milieu en dierenwelzijn ontbreekt

De combinatie van zonnepanelen en akkerbouw of veehouderij op hetzelfde perceel wordt wel eens geopperd, maar er is weinig onderzoek naar gedaan. Bovendien ontbreekt beleid op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Onderzoek uit mediterrane landen leert dat de combinatie van landbouw en zonnepanelen financieel meer kan opleveren per hectare, maar of dit ook voor Nederland geldt, is niet duidelijk. Hiervoor is het wel nodig om minder panelen te plaatsen, zodat de grond voldoende licht krijgt om gewassen te laten groeien. De verwachting is dat een perceel met 70% schaduw door panelen, 50% minder zonlicht vangt.

Meer onderzoek nodig

Ook andere technische innovaties, zoals rechtopstaande panelen die zonlicht aan 2 zijden opvangen, mobiele panelen of lichtdoorlatende varianten zouden het combineren van landbouw en zonnepark mogelijk maken. Deze zijn ofwel erg duur ofwel niet ver genoeg ontwikkeld om uitspraken over te doen. Een proef met 5 meter hoge panelen in Duitsland leert dat de opbrengstderving gemiddeld 20% minder was.

Wageningen Economic Research wil op al de bovenstaande onderdelen verder onderzoek doen om een verder oordeel te kunnen vellen over zonneparken op landbouwgrond.